ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δεν είναι σωστά μονωμένα, μπορείτε με κατάλληλες επεμβάσεις να βελτιώσετε την ενεργειακή τους απόδοση και να τα προστατεύσετε από περαιτέρω φθορές.

Στεγανοποίηση δωμάτων

Επιλύει προβλήματα υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους.

Προστατεύει την κατασκευή από φθορές.

Βελτιώνει τη θερμομονωτική ικανότητα του κτιρίου, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει στο δώμα παλαιά θερμομόνωση, αλλά η στεγανοποίηση έχει αστοχήσει.

Θερμομόνωση δωμάτων

Κάθε θερμομόνωση για να λειτουργήσει απαιτεί παράλληλα την ύπαρξη σωστής στεγανοποίησης. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της.

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δώματα τα οποία φέρουν υγιή υγρομόνωση (με τη μορφή ανεστραμμένης μόνωσης), όσο και σε πλήρως αμόνωτα δώματα.

Tο 40% των θερμικών απωλειών μιας κατοικίας οφείλεται στις απώλειες από την οροφή της. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή σωστών υλικών σε 5% περίπου.